• urben@urben.es
  • 981 910 214 / 633 634 632
  • Polígono Pocomaco, Quinta Avenida nº91 - Local 24 15190 A Coruña

A sociedade ten por obxecto a mediación na elaboración, dirección facultativa e técnica de toda clase de plans, proxectos e programas; estudos, análises, informes, ditames, alegacións e calquera outro documento análogo relacionados coa arquitectura, o urbanismo e a edificación.

Tamén forma parte do seu obxecto o asesoramento legal e técnico de persoas físicas ou xurídicas nos sinalados ámbitos, así como calquera outras actividades relacionadas coa ordenación e xestión urbanística e coa edificación.